Skip to main content Skip to search

Nieuws

Wel of niet kiezen voor met btw belaste verhuur

Verhuurt u een bedrijfspand aan een ondernemer, dan kunt u vaak kiezen voor btw-belaste verhuur. U berekent dan btw over de huur. Maar waarom zou u dat eigenlijk doen? Waarom belasting betalen over iets wat eigenlijk vrijgesteld is?

Opteren

Een lezer die zijn bedrijfspand wil gaan verhuren aan een ondernemer, kreeg van zijn makelaar het advies om te opteren voor btw-belaste verhuur. Waarom zou hij daarvoor moeten kiezen? Waarom zou hij ‘vrijwillig’ btw in rekening willen gaan brengen, terwijl dit eigenlijk niet hoeft?

Waarom kiezen voor belaste verhuur?

Aftrekpost

Een ondernemer die goederen of diensten afneemt, kan de btw die zijn leverancier in rekening brengt in aftrek brengen. Hij moet de goederen of diensten dan gebruiken voor belaste prestaties. De meeste ondernemers zijn btw-plichtig. De ondernemer die een bedrijfspand koopt, kan de btw normaal gesproken in aftrek brengen.

Tien jaar

Vanaf het moment van ingebruikname blijft de Belastingdienst het pand nog tien jaar volgen. Als binnen deze periode het pand niet (meer) volledig wordt gebruikt voor met btw belaste prestaties, moet een evenredig deel van de btw worden terugbetaald. Als het pand bijv. twee jaar lang volledig wordt gebruikt voor vrijgestelde prestaties, moet 20% van de btw terugbetaald worden.

Verhuur

Verhuur van een pand is vrijgesteld voor de btw en zou dus leiden tot terugbetalen van btw. Dit kan worden voorkomen door btw-belast te verhuren. Vandaar het advies van de makelaar. Samen met de huurder …

Optieverzoek

Opteren voor belaste verhuur is altijd een gezamenlijk verzoek van de verhuurder en de huurder. Of btw-belaste verhuur voor de huurder voordelig is, is onder andere afhankelijk van zijn btw-positie. Het optieverzoek kan worden opgenomen in de huurovereenkomst, maar u kunt hiervoor ook een verzoek sturen aan de Belastingdienst.

Wat te doen?

De btw die u als verhuurder berekent over de huurpenningen, geeft u aan in uw btw-aangifte. Als u alleen (nog) maar verhuurder bent, bent u voor de btw gewoon ondernemer.

Voorwaarden

Voor btw-belaste verhuur van een onroerende zaak gelden de hiernavolgende voorwaarden. De huurder moet btw-ondernemer zijn en de onroerende zaak voor ten minste 90% gebruiken voor activiteiten waarover hij btw moet betalen. De onroerende zaak moet zelfstandig te exploiteren zijn, denk bijv. aan een eigen ingang en eigen voorzieningen. Let op. Een woning kan nooit belast met btw worden verhuurd.

90%-verklaring

De huurder moet schriftelijk verklaren dat hij het pand voor minstens 90% gebruikt voor activiteiten waarover hij btw moet betalen. Deze verklaring neemt u op in de huurovereenkomst of in het optieverzoek. Tip. Voor sommige branches volstaat een lager percentage. Bespreek dit met uw verhuurmakelaar.

Boeteclausule

Gebruikt de huurder het pand toch niet voldoende voor btw-belaste omzet, dan is hij verplicht dit bij zijn verhuurder en de Belastingdienst te melden. Het recht op belaste verhuur vervalt dan, waardoor u mogelijk btw moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Tip. Neem hiervoor een boeteclausule op in de huurovereenkomst, dan kunt u de schade verhalen op de huurder.

Door belaste verhuur is de btw op de aankoop van een pand en op de verdere kosten aftrekbaar en voorkomt u ook dat u de btw moet terugbetalen die u bij de aankoop van het pand in aftrek heeft gebracht. De huurder moet het pand dan wel voor minstens 90% gebruiken voor prestaties die recht geven op btw-aftrek.

Read more

Medewerkers uit het buitenland

De juiste mensen vinden voor uw praktijk is lastig. De 30%-regeling kan u helpen om goed personeel uit het buitenland aan te trekken.

Aantrekkelijke voorwaarden

Door de 30%-regeling kunt u nieuwe ‘buitenlandse’ werknemers (kennismigranten) goede voorwaarden aanbieden. U mag namelijk aan deze kennismigranten een onbelaste vergoeding van 30% betalen. Dit vanwege ‘extraterritoriale kosten’, zoals verhuiskosten en extra kosten voor het verblijf in Nederland. De omvang van deze kosten hoeft niet te worden aangetoond. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken moet:

  • de werknemer bij u in dienst zijn;
  • de werknemer beschikken over een ‘specifieke deskundigheid’;
  • de werknemer voldoen aan de definitie van ‘ingekomen werknemer’;
  • de Belastingdienst een beschikking hebben afgegeven, waaruit blijkt dat u van de 30%-regeling gebruik kunt maken.

Specifieke deskundigheid

Voor het aantonen van de specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm die ieder jaar wordt geïndexeerd. In 2022 is er sprake van een specifieke deskundigheid als uw werknemer een belastbaar jaarloon heeft van minimaal € 39.467.

Schaarste

Soms moet de kennismigrant niet alleen aan de inkomensnorm voldoen, maar ook aan het schaarste vereiste: de gevraagde deskundigheid is nauwelijks te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt (denk bijv. aan tandartsen).

Ingekomen werknemer

‘Ingekomen werknemers’ zijn werknemers die naar Nederland komen om hier te werken. Hieronder vallen ook inwoners van de BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Let op. Werknemers die minder dan 150 km van de grens wonen, zijn niet ‘ingekomen’.

Beschikking Belastingdienst

Als u gebruik wilt maken van de 30%-regeling, moet u een beschikking bij de belastingdienst aanvragen. Beschikkingen voor de 30%-regeling hebben met ingang van 2019 een looptijd van maximaal vijf jaar.

Ook voor werknemersverzekeringen

Als uw ‘buitenlandse’ werknemer in Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u over de onbelaste 30% geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. Kunt u voor uw praktijk geen mensen vinden, dan kan de 30%-regeling u mogelijk helpen. U kunt gegadigden op een fiscaal voordelige wijze een interessant aanbod doen.

Read more

Geen naheffing bij belastingaangifte zonder eHerkenning

Als u bijv. tegenwoordig aangifte voor de loonheffingen wilt doen, bent u verplicht om hiervoor eHerkenning te gebruiken. Maar wat nu als u dit niet doet? Wat beslisten de rechters hier onlangs over en wat kunt u ermee? Digitalisering betekent ook dat wie tegenwoordig aangifte voor de loonheffingen wil doen, verplicht is om gebruik te maken van eHerkenning. Maar wat nu als u weigert om op deze wijze aangifte te doen?

eHerkenning

eHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Ook de Belastingdienst maakt er gebruik van voor de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte loonheffingen. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en eHerkenning moet worden aangeschaft bij een commerciële partij.

Betalen voor aangifte?

Uw collega van mening dat het doen van aangifte kosteloos dient te zijn. Voor het verplicht invullen van de aangifte loonheffingen met gebruik van eHerkenning, bestaat volgens uw collega geen wettelijke basis. Hij had daarom in 2020 geen aangifte gedaan. Deze had op 30 september van dat jaar binnen moeten zijn en dus werd hem prompt een naheffingsaanslag opgelegd. Daarom stapte de man naar de rechter.

Geen wettelijke basis

De rechters stelden vast dat uw collega in 2020 alleen door middel van eHerkenning aangiften loonheffingen kon indienen. Zodoende had hij niet langer de mogelijkheid om dit via een wachtwoord en inlognaam te doen. Volgens de rechters had uw collega wel de wil om aangifte te doen, maar was dit zonder eHerkenning niet mogelijk. Vervolgens concludeerden de rechters dat de overheid op dit moment nog niet de mogelijkheid heeft om het gebruik van eHerkenning te verplichten. De reden hiervoor is dat de wettelijke basis ontbreekt (ECLI:NL:RBGEL:2022:394).

Privacy voorop

De wettelijke basis voor het gebruik van eHerkenning zal voort moeten vloeien uit de ‘Wet digitale overheid’. Het wetsvoorstel hiertoe is echter nog niet in werking getreden. De invoering ervan is namelijk vertraagd, omdat de Eerste Kamer de privacybescherming onvoldoende vond. Daarom moet het wetsvoorstel worden aangepast, waarna opnieuw eerst de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer ermee in moeten stemmen. Dit kan nog wel enige maanden duren en ondanks het feit dat volgens de overheid zelf de vroegst mogelijke datum van invoering 1 juli van dit jaar is, valt te betwijfelen of dit haalbaar is.

Kostenvergoeding eHerkenning.

De rechters gingen in de uitspraak ook nog in op het feit dat er voor de kosten van eHerkenning tijdelijk een vergoeding kan worden verkregen. Het bestaan van deze vergoeding is volgens de rechters voor het verplichte gebruik echter niet van belang.

Gevolgen uitspraak voor u?

Het gevolg van de uitspraak is dat de fiscus geen naheffingsaanslagen op kan leggen aan bedrijven die geen aangifte loonheffing indienen vanwege het niet beschikken van eHerkenning. Gebeurt dit toch, dan kan dit via de rechter worden teruggedraaid. Daarbij past wel de kanttekening dat de uitspraak nog aan een hogere rechter kan worden voorgelegd en dus nog niet definitief vaststaat. Het is dus op z’n minst gewaagd om uw collega blind te volgen en in soortgelijke gevallen geen aangifte te doen. Wel kunt u een al opgelegde naheffing met succes via de rechter aanvechten. Ook kunt u de verschuldigde belasting al betalen als u de omvang van het bedrag weet. U kunt daarvoor dan niet beboet worden.

De wettelijke basis ontbreekt om verplicht aangifte loonheffing te doen via eHerkenning, aldus de rechter. Deze uitspraak staat echter nog niet definitief vast (hoger beroep), dus is het de vraag of het verstandig is om de aangifte om deze reden achterwege te laten. Een al opgelegde naheffing kunt u wel om dezelfde reden aanvechten.

Read more

Auto zakelijk of privé rijden

Is het voordeliger om de auto op de zaak te zetten of is het beter om privé te rijden? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat mag je als kosten opgeven? Hoe zit het met de bijtelling? Hoe zit het met een youngtimer? Veel ondernemers vragen zich dit ook af. Wij zetten voor jou de belangrijkste punten op een rij en geven je ook tips in deze blog.

Read more
  • 1
  • 2