06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

Toename rekening-courantschuld bij eigen BV belast in box 2

Als de Belastingdienst kan aantonen dat u nimmer in staat zult zijn om een grote rekening-courantschuld bij uw eigen BV terug te betalen, is er sprake van een belaste dividenduitkering. Zelfs als de Belastingdienst eerst uw aangifte gewoon volgt.

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Grote rekening-courantschuld

In een recente rechtszaak voor Hof Den Haag gaat het om

een dga die vele miljoenen euro’s schuldig is aan zijn BV. Dit bedrag heeft hij in eerdere jaren opgenomen in rekening-courant (ECLI:NL:GHDHA:2022:59).

Kwijtschelding tot en met 2013

 De dga is echter niet in staat om dit terug te betalen. Zijn financiële positie is sowieso niet erg florissant. Hij is in onderhandeling met zijn bank om een deel van zijn andere schulden te laten kwijtschelden. De fiscaal adviseur besluit in 2016 een brief aan de Belastingdienst te schrijven. Daarin legt hij de situatie uit per eind 2013 en doet het voorstel om ook een deel van de schuld aan de BV te laten kwijtschelden.

Toename rekening-courant in 2014/2015

Nog voordat hierover met de Belastingdienst overeenstemming is bereikt, voert men kwijtscheldingen door voor bijna € 2 miljoen binnen de BV. Bovendien blijft de dga in 2014 en 2015 gelden opnemen in rekening-courant. Dit leidt tot vragen bij de Belastingdienst. De aangiften inkomstenbelasting 2014 en 2015 zijn echter reeds ingediend en ook al automatisch afgewerkt. Kan de Belastingdienst deze dan nog wel corrigeren?

Kan de Belastingdienst navorderen?

Nieuw feit

Voor navordering moet er sprake zijn van een zogenaamd ‘nieuw feit’. Als de Belastingdienst een nieuw feit op het spoor komt dat hen eerder niet bekend was (of redelijkerwijs bekend had moeten zijn), kan een definitieve aanslag alsnog worden gecorrigeerd. Is dat hier het geval?

2014

Voor het jaar 2014 bestaat hierover weinig discussie. De definitieve aanslag 2014 is opgelegd op 1 december 2016. Weliswaar heeft de fiscaal adviseur in 2016 al contact gezocht met de Belastingdienst over de rekening-courantpositie, maar dit ging alleen over de periode tot en met 2013. Pas in 2017 stelt de Belastingdienst vragen over de afwaardering in de aangifte vennootschapsbelasting, waarna het balletje gaat rollen. Dit is na het opleggen van de definitieve aanslag 2014, waardoor hiervoor een nieuw feit aanwezig is.

2015

Voor 2015 ligt dit ingewikkelder. Deze aangifte is pas op 8 december 2017 geautomatiseerd afgewikkeld. Op dat moment was de discussie met de Belastingdienst inzake de afwaardering al opgestart. Er was dus geen sprake van een nieuw feit.

Kenbare fout

Desondanks komt ook dit jaar in aanmerking voor een correctie, omdat de opgelegde aanslag 2015 voor de dga duidelijk onjuist was (kenbare fout). Rekening houdende met de opgenomen gelden in rekening-courant ad. € 111.131 moest het hem duidelijk zijn dat de aanslag veel te laag is vastgesteld. Let op. Als hierdoor meer dan 30% te weinig belasting is geheven, is een nieuw feit niet noodzakelijk om te kunnen navorderen.

Belaste dividenduitkeringen

 De uitkomst van deze procedure is dat de Belastingdienst zowel over 2014 als over 2015 de toename in rekening-courant als dividenduitkering mag belasten in box 2. Let op. Met het oog op de aanstaande invoering van het wetsvoorstel ‘Wet Excessief Lenen bij eigen vennootschap’ zal de Belastingdienst steeds vaker en makkelijker grote schuldposities bij de eigen BV als dividenduitkering kunnen aanmerken.

Voorkom grote rekening-courantschulden bij uw eigen BV door uw salaris af te stemmen op uw uitgaven. Zeker met het oog op de aanstaande invoering van het wetsvoorstel ‘Wet Excessief Lenen bij eigen vennootschap’ zal de Belastingdienst steeds vaker en makkelijker grote schuldposities bij de eigen BV als dividenduitkering kunnen aanmerken.

Toename rekening-courantschuld bij eigen BV belast in Box 2 - Mrbookkeeper.nl
WhatsApp whatsapp