De zaak

Bij het Europees Hof van Justitie loopt er een procedure over de situatie waarin aftrek van btw wordt geclaimd op kosten die door een holding-BV zijn gemaakt. Het is raadzaam om nu al actie te ondernemen om de btw-aftrek veilig te stellen.

Het voert te ver om de procedure bij het Europees Hof van Justitie uitgebreid te bespreken. Uit de conclusie van de advocaat-generaal valt af te leiden dat de werkelijke bestemming van de kosten uiteindelijk doorslaggevend is voor het recht op aftrek van btw bij een holding. Van belang is dat de kosten hun oorzaak vinden in de economische activiteiten van de ondernemer die de kosten maakt. Wij verwachten dat deze conclusie een uitstralingseffect zal hebben op de Nederlandse praktijk, indien deze door het Europees Hof van Justitie wordt gevolgd.

Discussies voorkomen

De Belastingdienst gaat naar verwachting extra alert zijn op situaties waarin holding-BV’s kosten maken waarvan gezegd zou kunnen worden dat deze eigenlijk thuishoren bij een dochter-BV. Om discussies voor de toekomst te voorkomen, is het hiernavolgende van belang.

Tips om btw-aftrek veilig te stellen

  • Zorg ervoor dat de holding-BV ondernemer voor de btw is. Dat is het geval als de holding-BV duurzaam tegen vergoeding diensten verleent aan haar dochter-BV’s. De soort dienstverlening is niet van belang. Let op. Er moeten ten aanzien van elke dochter-BV diensten worden verricht. Is dat bij een dochter-BV niet het geval, dan is er in zoverre geen sprake van een economische activiteit en is er dus ook geen recht op aftrek.
  • Zorg ervoor dat er een voldoende relatie is tussen de gemaakte kosten en de activiteit van de holding-BV die bestaat uit het verwerven, houden en verkopen van aandelen en het verrichten van de hiervoor genoemde diensten en zorg ervoor dat u deze relatie kunt bewijzen aan de hand van uw boekhouding en/of andere documenten.
  • Omschrijf zowel in de statuten als in de overeenkomsten met dochter-BV’s nauwkeurig welke activiteiten de holding-BV verricht (ten behoeve van de dochter-BV’s). Blijf ook monitoren of de activiteiten van de holding-BV overeenkomen met hetgeen in de statuten en/of de overeenkomsten is opgenomen. Pas zo nodig de statuten of overeenkomsten aan. Begeleidt u als holding-BV een aandelenverkoop door een van uw dochter-BV’s, zorg er dan voor dat u ook hiervoor een opdracht heeft van uw dochter-BV.
  • Zorg er in geval van kostendoorbelastingen voor dat er aan deze kostendoorbelasting een overeenkomst ten grondslag ligt op basis waarvan de holding-BV bepaalde goederen of diensten inkoopt ten behoeve van de dochter-BV.
  • Kosten die niet bij de holding thuishoren. Gaat het om kosten die niet bij de holding-BV thuishoren, maar bij een dochter-BV, breng de btw dan niet in aftrek, maar zorg voor een factuur op naam van de partij voor wie de kosten zijn, zodat deze – op basis van zijn eigen aftrekrecht – de btw in aftrek kan brengen. Let op. Het is dan wel van belang dat deze andere partij ook als afnemer van de prestatie kan worden aangemerkt. Bij diensten is de afnemer degene met wie de dienstverrichter een overeenkomst heeft. Zorg er dus voor dat de overeenkomst tussen dienstverrichter en de partij voor wie de kosten bestemd zijn, bestaat. Tip. Het ontmoet overigens geen bezwaar dat de holding-BV een dergelijke factuur betaalt of dat de factuur naar het adres van de holding-BV wordt gestuurd. Als de tenaamstelling en de partij in de overeenkomst maar de partij betreft voor wie de ingekochte goederen en diensten zijn bestemd.

Omschrijf zowel in de statuten als in de overeenkomsten met dochter-BV’s nauwkeurig welke activiteiten de holding-BV ten behoeve van de dochter-BV’s verricht. Pas zo nodig deze stukken aan. U moet er ook alert op zijn dat er aan de juiste BV gefactureerd wordt, anders loopt de btw-aftrek gevaar.

Met deze tips kunt u ervoor zorgen dat de btw-aftrek veiliggesteld wordt voor kosten die door een holding-BV zijn gemaakt. Het is belangrijk om hier nu al actie op te ondernemen om discussies in de toekomst te voorkomen.